College-Name01

National Assessment & Accreditation Council With 'B' Grade Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यानंतर ऑनलाईन वर्गामध्ये सहभागी होण्यासाठी खालील व्हाट्सअँप गृप ची लिंक वापरून ग्रुपमध्ये सहभागी व्हावे.
* मुलांनी मुलांच्या व्हाट्सअप गृपमध्ये सहभागी व्हावे. * मुलींनी मुलींच्या व्हाट्सअप गृपमध्ये सहभागी व्हावे.
For Online Teaching and Learning Join Whatsapp Group Of The College Here
Class Whatsapp Group(Boys) Whatsapp Group(Girls) Class Whatsapp Group(Boys) Whatsapp Group(Girls) Class Whatsapp Group(Boys) Whatsapp Group(Girls)
B.A.I Click to Join Click to Join B.Com.I Click to Join Click to Join B.Sc.I Click to Join Click to Join
B.A.II Click to Join Click to Join B.Com.II Click to Join Click to Join B.Sc.II Click to Join Click to Join
B.A.III Click to Join Click to Join B.Com.III Click to Join Click to Join B.Sc.III Click to Join Click to Join